អត្ថន័យ behavior
behavior​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ behavior ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃbehaviorខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

behavior


ការប្រព្រឹត្តិ, ឥរិយាបថ,លំនាំ, របៀបរបប # ទង្វើ
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< machine algorithm >>