អត្ថន័យ communicate
communicate​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ communicate ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃcommunicateខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   0

communicate


ទាក់ទង;ធ្វើគមនាគមន៍,គមនាគម
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃcommunicate
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< constructed language machine >>