អត្ថន័យ it
it​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យitទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃitខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

6   1

it


ពាក្យកាត់ដែលមកពីពាក្យថាពត៌មានវិទ្យា។ ជាទូទៅប្រើសម្រាប់មុខវិជ្ជាសិក្សា ឧទាហរណ៍ ផ្នែកពត៌មានវិទ្យា។
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

2

3   0

it


អ៊ីតាលីit
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃit
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< trans ca >>