អត្ថន័យ reptile
reptile​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ reptile ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃreptileខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

reptile


ល្មូន
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ចក្ខុរូបារម្មណ៍ agitateur >>