អត្ថន័យ reptile
reptile​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ reptile ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃreptileខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   0

reptile


ល្មូន
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃreptile
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ចក្ខុរូបារម្មណ៍ agitateur >>