អត្ថន័យ variable
variable​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យvariableទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃvariableខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

27 Thumbs up   5 Thumbs down

variable


Variable មានអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរថា អញ្ញាតិ វាមានតួនាទីរក្សាតម្លៃ និងការគណនាផ្សេងទៀត វាចូលរួមយកតម្លៃទៅគណនា និងរក្សាតម្លៃ ដែលតម្លៃនោះត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុង អង្គចងចាំបណ្តោះអាសន្ន(RAM) ។
អនាមិក - 23 មិថុនា 2022

2

4 Thumbs up   0 Thumbs down

variable


អង់គ្លេស នាម #អថេរ គុណនាម #អថេរ, ប្រែប្រួល
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< you are what you eat fluctuation >>