អត្ថន័យ order

order​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យorderទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃorderខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1.

2   0

order


បញ្ជារ កុម្មង់ ប្រាប់ ប្រាប់អោយធ្វើ បញ្ជារអោយធ្វើអ្វីមួយ ប្រាប់អោយធ្វើអ្វីមួយ កុម្មង់ប្រាប់ បញ្ជារអោយធ្វើ លំដាប់ លំដាប់លំដោយ តាមលេខរៀង ពីខ្ពស់មកទាប ពីធំទៅតូច ពីឆ្វេងទៅស្តាំ ពីលើចុះក្រោម តាមព្យជ្ជណៈ តាមតួអក្សរ តាមលំដាប់លំដោយ តាមរបៀបរៀបរយ
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

2.

0   1

order


អង់គ្លេស នាម #បញ្ជា #លំដាប់ កិរិយាសព្ទ #បញ្ជា, បង្គាប់ #បញ្ជាទិញ, កម្មង់
ប្រភព: km.wiktionary.org

3.

0   1

order


តាមលំដាប់លំដោយ តាមលេខរៀង រឺ មានន័យម៉្យាងទៀតថាបញ្ជារ រឺ កុម្មង់
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 20, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃorder
អត្ថន័យ:
18+
រាប់ពាក្យបាន:

+ មានជម្រើសជាច្រើនទៀត
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)
 

<< th ja-pron >>