អត្ថន័យ កុសល
កុសល​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យកុសលទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃកុសលខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

កុសល


(kohsahl)meaning good deed
- 15 កញ្ញា 2017

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

កុសល


[ កុសល់ ] /ko-sâll/ /ko'sɑl/ បាលី kusala កម្ម​ដែល​កម្ចាត់បង់​នូវ​អំពើ​អាក្រក់ ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ អកុសល ។ សូម​អាន​ពាក្យ ចាប់កុសល, ជូនកុសល, បុណ្យឧទ្ទិសកុសល, ផ្សងកុសល,​ សាងកុសល, អ្នកធ្វើកុសល ។ ដែល​ល្អ​ប្រពៃ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< សីដក់ សង្គីតិសូត្រ >>