អត្ថន័យ ទ្វីប
ទ្វីប​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យទ្វីបទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃទ្វីបខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

29   2

ទ្វីប


សំ.; បា. ប្រទេស​ដែល​ឋិត​ជាក់​ស្ដែង​ក្នុង​កណ្ដាល​ទឹក ។ # continent ផ្នែកដ៏ធំៗន [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

14   3

ទ្វីប


ទ្វីបជាផ្ទៃដីដែលខណ្ឌដោយទឹក
អនាមិក - 11 កញ្ញា, 2019

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃទ្វីប
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Vcite journal Italic title >>