អត្ថន័យ ទ្វីប
ទ្វីប​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យទ្វីបទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃទ្វីបខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

166   20

ទ្វីប


សំ.; បា. ប្រទេស​ដែល​ឋិត​ជាក់​ស្ដែង​ក្នុង​កណ្ដាល​ទឹក ។ # continent ផ្នែកដ៏ធំៗនីមួយៗនៃផែនដី។ ក្នុងការសិក្សា គេចែកផែនដីចេញជាប្រាំមួយទ្វីបគឺ អឺរ៉ុប អាស៊ី អាភ្វ្រិក អាមេរិក អូសេអានី និងអង់តាកទិក។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

137   15

ទ្វីប


ទ្វីបជាផ្ទៃដីដែលខណ្ឌដោយទឹក
អនាមិក - 11 កញ្ញា, 2019

3

129   11

ទ្វីប


ទ្វីបជាផ្ទៃដីដែលមានបណ្តាលប្រទេសនានានៅក្នុងនោះហេីយខណ្ឌពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយទៀតដោយមហាសមុទ្រៀ។
អនាមិក - 10 ឧសភា, 2021

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃទ្វីប
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Vcite journal Italic title >>