អត្ថន័យ កំណាព្យ
កំណាព្យ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យកំណាព្យទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃកំណាព្យខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

12 Thumbs up   1 Thumbs down

កំណាព្យ


គណនាដូចទឹក កូនអើយបេីល្គឹក
ពីមានមច្ឆា មួយគ្រាន់ពន្លៀក
នៅក្នុងគង្គា ពីរាប់ហៅថា
ប្រសេីរឡើយហោង។
អនាមិក - 7 មេសា 2020

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

កំណាព្យ


សូមដាក់សំឡេង។ ខ្មែរ ការបញ្ចេញសំឡេង និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ កាព្យ>ក+អម់/ំ+ណ+ា+ព្យ>កំណាព្យ។ នាម '' #ពាក្យ​កាព្យ។ #: លើក​កំណាព្យ, តែង​កំណាព្យ។ #អត្ថបទពាក្យចួន ផ្ទួន រណ្ដំ ណែងណង ប្រកបដោយរូបារ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< អសង្ខេយ្យ Ndash >>