អត្ថន័យ ដំណកដាំ
ដំណកដាំ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ដំណកដាំ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃដំណកដាំខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ដំណកដាំ


transplantation #ការដកអំប៊្រីយ៉ុងឬសរីរាង្គពីភាវៈរស់មួយទៅដាក់នឹងភាវៈរស់មួយទៀត ដូចជាការយកអំប៊្រីយ៉ុងពីសត្វញីមួយទៅដាក់ក្នុងប្រដាប់បន្តពូជសត្វញីមួយទៀត។ #ការដករុក្ខជាតិទៅដាំឡើងវិញ ចំពោះស្រូវ គេហៅថា ការស្ទូ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< អ៊ីប៊្រីតកម្ម ការបង្កាត់ពូជ >>