អត្ថន័យ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត


insecticide សារធាតុឬផលិតផលទាំងឡាយប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្លាប់សត្វល្អិត។ ឧ. ស៊ីបពែរ អាល់ផ្វា ជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅលើបន្លែ។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< សត្វល្អិត អ៊ីប៊្រីតកម្ម >>