អត្ថន័យ ថ្លៃថ្នូរ
ថ្លៃថ្នូរ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ6អត្ថន័យនៃពាក្យថ្លៃថ្នូរទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃថ្លៃថ្នូរខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

604 Thumbs up   20 Thumbs down

ថ្លៃថ្នូរ


សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ គឺជាការរស់នៅប្រកបដោយមានសុជីវធម៌ គុណធម៌ ភាពសុចរិចដែលជាគួររាប់អានពីអ្នកផងទាំងពួង។
Cheasomalay Put - 22 មិថុនា 2020

2

238 Thumbs up   29 Thumbs down

ថ្លៃថ្នូរ


មាន​តម្លៃ​គួរ​លើក​សរសើរ គួរ​រាប់អាន : មនុស្ស​នេះ ឫក​ថ្លៃថ្នូរ​ណាស់, របស់​នេះ​ថ្លៃថ្នូរ​ណាស់ ។ ន. មនុស្ស, សត្វ, ឬ​អ្វី​ៗ ដែល​មាន​តម្លៃ​គួរ​សរសើរ គួរ​រាប់អាន ។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

3

145 Thumbs up   29 Thumbs down

ថ្លៃថ្នូរ


មាន​តម្លៃ​គួរ​លើក​សរសើរ គួរ​រាប់អាន : មនុស្ស​នេះ ឫក​ថ្លៃថ្នូរ​ណាស់, របស់​នេះ​ថ្លៃថ្នូរ​ណាស់ ។ ន. មនុស្ស, សត្វ, ឬ​អ្វី​ៗ ដែល​មាន​តម្លៃ​គួរ​សរសើរ គួរ​រាប់អាន ។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

4

116 Thumbs up   14 Thumbs down

ថ្លៃថ្នូរ


សេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺជាការរស់នៅ ប្រកាន់យកនូវភាពស្មោះត្រង់ សុចរិត មានសុជីវធម៌ អាកប្បកិរិយាល្អ
NOU VOUCHLY - 27 សីហា 2021

5

106 Thumbs up   24 Thumbs down

ថ្លៃថ្នូរ


គាត់ជាមនុស្សមិនចេះរើសអើងនិងជាមេភូមិដ៏ល្អម្នាក់
តាចេត - 23 កក្កដា 2020

6

66 Thumbs up   8 Thumbs down

ថ្លៃថ្នូរ


សេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺជាការរស់នៅប្រកបដោយ ភាពសុជីវធម៌ មានភាពស្មោះត្រង់ ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវព្រហ្មវិហារធម៌...។
Menh Rothana - 7 មីនា 2022
<< ថ្លោស ថ្លៃ >>