អត្ថន័យ ថ្លោស
ថ្លោស​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យថ្លោសទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃថ្លោសខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

ថ្លោស


ធាត់​ធំ, ពេញ​សាច់ : កូន​នេះ​ថ្លោស​ណាស់; ឆ្នាំ​នេះ​ទឹក​ភ្លៀង​ស្រួល ផ្លែ​ឈើ​ច្រើន​ថ្លោស ។ ថ្លោស​ចិត្ត ថ្លោស​គំនិត គឺ​ទ្រើស​ចិត្ត ទ្រើស​គំនិត; សម្ដី​ថ្លោស គឺ​ពាក្យ​ព្រហើន ។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

ថ្លោស


ធាត់​ធំ, ពេញ​សាច់ : កូន​នេះ​ថ្លោស​ណាស់; ឆ្នាំ​នេះ​ទឹក​ភ្លៀង​ស្រួល ផ្លែ​ឈើ​ច្រើន​ថ្លោស ។ ថ្លោស​ចិត្ត ថ្លោស​គំនិត គឺ​ទ្រើស​ចិត្ត ទ្រើស​គំនិត; សម្ដី​ថ្លោស គឺ​ពាក្យ​ព្រហើន ។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ថ្នម ថ្លៃថ្នូរ >>