អត្ថន័យ ទាវ
ទាវ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យទាវទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃទាវខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ទាវ


ទី
- 15 កញ្ញា 2017

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ទាវ


ទាវ គឺជាពាក្យខ្មែរបុរាណ ដែលត្រូវពួកលាវយកទៅប្រើសម្រាប់បរម្យងារខ្សែរាជវង្ស ក្រោយមកទៀតថៃក៏យកទៅប្រើដូចគ្នា! ដូច្នេះទាវគឺប្រែថាធំ ឧត្តមឯកខ្ពស់! ចូរឆែកពាក្យ ท้าว នៃភាសាថៃ!​
សី - 17 ឧសភា 2019
<< ការដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត >>