អត្ថន័យ ទុំទាវ
ទុំទាវ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ3អត្ថន័យនៃពាក្យទុំទាវទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃទុំទាវខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   0

ទុំទាវ


​ទុំទាវ គឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគេតែងយកមករំលឹកជានិច្ចក្នុងសង្គមខ្មែរដែលជារ [..]
ប្រភព: km.wikipedia.org

2

0   0

ទុំទាវ


ជាប្រលោមលោកស្នេហាមួយរបស់ព្រះភិក្ខុសោម។ រឿងនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្ម [..]
ប្រភព: km.wikipedia.org

3

0   0

ទុំទាវ


ទុំស្លាប់ព្រោះទាវ
អនាមិក - 11 កញ្ញា, 2019

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃទុំទាវ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< រឿង រ៉ូមេអូ និង ហ្ស៊ុយលីយេ ទុំ >>