អត្ថន័យ ផ្ទៃក្រឡា
ផ្ទៃក្រឡា​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ផ្ទៃក្រឡា ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃផ្ទៃក្រឡាខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

24 Thumbs up   0 Thumbs down

ផ្ទៃក្រឡា


ទំហំផ្ទៃមួយដែលមានខ្នាតគិតជាការេ។ area aire
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< star អាណូត >>