អត្ថន័យ អាណូត
អាណូត​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ អាណូត ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃអាណូតខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

9 Thumbs up   2 Thumbs down

អាណូត


ប៉ូលវិជ្ជមាន ឬ អេឡិចត្រូតនៃគ្រឿងអគ្គីសនីមួយ។ anode
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ផ្ទៃក្រឡា ចក្ខុរូបារម្មណ៍ >>