អត្ថន័យ ពាក្យផ្សំ
ពាក្យផ្សំ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យពាក្យផ្សំទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃពាក្យផ្សំខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

126   15

ពាក្យផ្សំ


និងពាក្យ ហើយពាក្យនោះមានន័យផ្សេងគ្នា ពី
ពាក្យឫសដើមនិងពាក្យបន្ថែមដើម ឬ ពាក្យបន្ថែមចុង ។
tom youya - 6 សីហា, 2020

2

71   9

ពាក្យផ្សំ


ពាក្យសមាស, compound word, mot composé ពាក្យដែលកើតឡើងពីការផ្សំចូលគ្នារវាងពាក្យ និង ពាក្យ ចាប់ពីពីរពាក្យឡើងទៅ ហើយ សំគាល់ន័យឬបញ្ញត្តិមួយច្បាស់លាស់។ ពាក្យផ្សំ/ពាក្យសមាសជាកន្សោម ស្អិត ដែលមានតម្លៃដូចពាក្យទោ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃពាក្យផ្សំ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< សព្វនាមចង្អុល រូបសព្ទ >>