អត្ថន័យ រូបសព្ទ
រូបសព្ទ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យរូបសព្ទទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃរូបសព្ទខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

19 Thumbs up   2 Thumbs down

រូបសព្ទ


morphology, morphologie ទម្រង់របស់ពាក្យហើយដោយភាសាជាសូរ ទម្រង់នេះជាសូរដែលស្ដាប់ឮ ប៉ុន្តែវា ក៏អាចជារូបដែលគេមើលឃើញតាមរយៈ សំណេរផងដែរ។ ក្នុងពាក្យកម្លាយឬពាក្យសមាស គេអាចវិភាគរូបសព្ទជាចំណែកៗ, ឧទាហរណ៍ : - បញ្ច [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

17 Thumbs up   1 Thumbs down

រូបសព្ទ


តើរូបសព្ទវិទ្យាមានន័យដូចម្ដេច?តើគាប្រើនៅពេលណា?តើមានសារះសំខាន់ដែរឬទេ?
Yut yeng - 8 មករា 2021
<< ពាក្យផ្សំ សព្វនាមបុរិសៈ >>