អត្ថន័យ ល្អី
ល្អី​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យល្អីទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃល្អីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ល្អី


ខ្នាត​រង្វាល់​ខ្មែរ​ពី​បុរាណ ដូច​កញ្ជើ​ដែរ តែ​មាន​រាង​ស្មើ​លើ​ស្មើ​ក្រោម សម្រាប់​វាល់​គ្រាប់​ធញ្ញជាតិ វត្ថុ​ល្អិតៗ ជាដើម ។ ឧ. ស្រូវ​មួយ​ល្អី ។ [..]
ប្រភព: choukhmer.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ល្អី


កញ្ជើ​រាង​ស្មើ​លើ​ស្មើ​ក្រោម : ស្រូវ​មួយ​ល្អី ។ ល្អី​ភាជន៍ ល្អី​តូច​រាក់​បន្ទោះ​ល្អិត សម្រាប់​ប្រើ​ដាក់​បាយ​បរិភោគ ។ អ្នកស្រុកខេត្តបាត់ដំបង ហៅកញ្ជើ​រាង​ស្មើ​លើ​ស្មើ​ក្រោម ថា កញ្ជើ ហើយ ហៅកញ្ជើ​មា [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< កញ្ជើ កន្តាំង >>