អត្ថន័យ Pick up
Pick up​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យPick upទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃPick upខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Pick up


មានន័យថាទទួលប៉ុន្តែប្រើបានច្រើនយ៉ាងដូចជា ទទួលទូរសព្ទ រឺ ទៅទទួលនរណាម្នាក់
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Pick up


លើក ទទួល ទៅយក ទៅទទួល លើកទទួល ប្រមូល លើកឡើង ប្រមូលឡើង យក ប្រមូលយក ប្រមូលផ្តុំ រថយន្តភីកអាប់ រើស រើសឡើង រើសយក រើសទុក យកទុក ប្រមូលទុក លើកទុក លើកយក
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017
<< Vote XOXO >>