អត្ថន័យ agitateur
agitateur​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ agitateur ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃagitateurខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agitateur


បារាំង #ខ្នូរ
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< reptile vainqueur par abandon >>