អត្ថន័យ fluctuation
fluctuation​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ fluctuation ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃfluctuationខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   0

fluctuation


អង់គ្លេស នាម #ដំណើរប្រែប្រួល, បំរែបំរួល, ការឡើងចុះ
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃfluctuation
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< variable demographic >>