អត្ថន័យ fluctuation
fluctuation​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ fluctuation ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃfluctuationខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluctuation


អង់គ្លេស នាម #ដំណើរប្រែប្រួល, បំរែបំរួល, ការឡើងចុះ
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< variable demographic >>