នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ!. បន្ថែមអត្ថន័យ.

អត្ថន័យថ្មីបំផុត
0   0

ឃីម


ចន្ទ
- 15 កញ្ញា, 2017

1   0

ឃិ


Chinese 钦 (respect, admiration)
- 15 កញ្ញា, 2017

1   0

ខាត់


ឃាង
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

កែប


កែវ
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

កូយ


កឹម
- 15 កញ្ញា, 2017

ទំព័រ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10