8 ទាំងពីរ


បង្ហាញ: គេហទំព័រ / សមាជិក / ទាំងពីរ
# ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់
1 km.wiktionary.or 26900 2989 360
2 km.wikipedia.org 14323 124 24
3 choukhmer.wordpr 12 24 8
4 SAK SAK KAKADA 1 40 1
5 Oudom 1 12 0
6 Phon Vath 1 40 6
7 NOU VOUCHLY 1 121 14
8 sokha danith 1 5 0