អត្ថន័យ subclass
subclass​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ subclass ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃsubclassខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

subclass


អនុថ្នាក់ ។ ថ្នាក់រង
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< Elephantidae superclass >>