អត្ថន័យ underground
underground​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យundergroundទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃundergroundខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   1

underground


underground #ចលនាតស៊ូ, ក្រុមតស៊ូក្រៅរដ្ឋាភិបាល
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

2   3

underground


នៅក្រោមដី រឺ ខាងក្រោមដី ឧទាហរណ៍ រថភ្លើងក្រោមដី
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃunderground
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< mad at the margin >>