អត្ថន័យ you are what you eat
you are what you eat​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ you are what you eat ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃyou are what you eatខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

you are what you eat


អង់គ្លេស សុភាសិត #អ្នកជាអ្វីដែលអ្នកស៊ី។
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< Votic variable >>