អត្ថន័យ Wtf

Wtf​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យWtfទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃWtfខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1.

2   1

Wtf


អត្ថន័យនេះគឺជា​​18+។ សូមចុចទីនេះដើម្បីបង្ហាញអត្ថន័យនេះ។
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)   18+

2.

1   3

Wtf


ជាពាក្យមិនល្អ រឺ ជេរប្រទេច។ ប្រើប្រាស់នៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បារ រឺ ជួបនូវរឿងរឺបុគ្គលអាក្រក់។
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 21, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃWtf
អត្ថន័យ:
18+
រាប់ពាក្យបាន:

+ មានជម្រើសជាច្រើនទៀត
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)
 

<< XOXO