អត្ថន័យ អសង្ខេយ្យ
អសង្ខេយ្យ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ អសង្ខេយ្យ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃអសង្ខេយ្យខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

អសង្ខេយ្យ


អៈសង់-ខៃ បា. ដែល​ច្រើន​រាប់​ពុំ​អស់, ដែល​រាប់​ពុំ​បាន​ប្រមាណ​ពុំ​អស់ : ច្រើន​ជា​អសង្ខេយ្យ ។ ន. ឈ្មោះ​សំខ្យា​ចំនួន​មួយ​រយ​សែន​មហា​កថាន ។ អសង្ខេយ្យ​អប្បមេយ្យ ច្រើន​រាប់​ពុំ​បាន​ស្មាន​ឬ​បៀប​ប្រដូច [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ស័ក កំណាព្យ >>