អត្ថន័យ Pick up

Pick up​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យPick upទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃPick upខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1.

2   0

Pick up


មានន័យថាទទួលប៉ុន្តែប្រើបានច្រើនយ៉ាងដូចជា ទទួលទូរសព្ទ រឺ ទៅទទួលនរណាម្នាក់
Sivhoung Ea (2017 កញ្ញា 20, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

2.

0   0

Pick up


លើក ទទួល ទៅយក ទៅទទួល លើកទទួល ប្រមូល លើកឡើង ប្រមូលឡើង យក ប្រមូលយក ប្រមូលផ្តុំ រថយន្តភីកអាប់ រើស រើសឡើង រើសយក រើសទុក យកទុក ប្រមូលទុក លើកទុក លើកយក
Sivhoung (2017 កញ្ញា 16, 0 ម៉ោង 0 នាទី 00 វិនាទី​GMT)

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃPick up
អត្ថន័យ:
18+
រាប់ពាក្យបាន:

+ មានជម្រើសជាច្រើនទៀត
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)
 

<< Vote XOXO >>