វចនានុក្រម.com

នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ! បន្ថែមអត្ថន័យ.


ស្វែងរកនៅក្នុង41.493អត្ថន័យ។អត្ថន័យថ្មីបំផុត

0   0

Pangasius macronema


តែីឈ្ត Pangasius macronema Long barbels pangasiid catfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pangasius krempfi


តែីបុងឡវ Pangasius krempfi
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

ហូជីមិញ


មេដឹកនាំយួន
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

អាចារ្យមៀន


សឺនង៉ុកមិញ ()
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

អាចារ្យសុខ


ទូ សាមុត ខ្មែរឥស្សរៈខាងកុម្មុយនិស្ត
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pangasius conchophilus


តែីបែកែ/តែីកែ Pangasius conchophilus
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pangasius bocourti


តែីបែខ្ Pangasius bocourti
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pangasianodon hypophthalmus


តែីបែធំ Pangasianodon hypophthalmus Striped catfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Helicophagus waandersii


តែីបែកណ្ុរ Helicophagus waandersii
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Heteropneustes kemratensis


តែីអណ្ែងទន់ពុកមត់បួន Heteropneustes kemratensis Stinging catfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Clarias nieuhofii


តែីអណ្ែងងំង Clarias nieuhofii Slender walking catfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Clarias macrocephalus


តែីអណ្ែងទន់ Clarias meladerma Blackskin catfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Clarias gariepinus


តែីអណ្ែងអពែិច Clarias gariepinus North african catfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Clarias batrachus


តែីអណ្ែងរឹង Clarias batrachus Walking catfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Pseudomystus siamensis


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Pseudomystus + siamensis។ នាម #កញ្ចុះថ្ម។ =ន័យដូច=
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mystus singaringan


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Mystus + singaringan។ នាម #កញ្ចុះបាយស។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mystus rhegma


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Mystus + rhegma។ នាម #កញ្ចុះកណ្ដុរ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mystus mysticetus


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Mystus + mysticetus។ នាម #កញ្ចុះឆ្នូតតូច។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

និគមយួន


ការតាំងទីលំនៅយួន
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mystus multiradiatus


អង់គ្លេស មកពីពាក្យ Mystus + multiradiatus។ នាម #កញ្ចុះឆ្នូតធំ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mystus bocourti


អង់គ្លេស និរុត្តសាស្ត្រ មកពី Mystus + bocourti។ នាម #កញ្ចុះក្ដោង។ =ន័យដូច= មើលពាក្យ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mystus atrifasciatus


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Mystus + atrifasciatus។ នាម #កញ្ចុះស្ទឹង។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Mystus albolineatus


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Mystus + albolineatus។ នាម #កញ្ចុះបាយ។ =ន័យដូច=
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Hemibagrus wyckioides


តែីខែយកែហម Hemibagrus wyckioides
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Hemibagrus wyckii


តែីខែយខ្ Hemibagrus wycki
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Hemibagrus spilopterus


តែីឆ្ំង Hemibagrus spilopterus Blackspotted catfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Hemibagrus nemurus


តែីឆ្ំង Hemibagrus nemurus Asian redtail catfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Hemibagrus filamentus


តែីទែនែល Hemibagrus filamentus
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Bagrichthys obscurus


តែីចែកទុំ Bagrichthys obscurus
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Bagrichthys macracanthus


តែីចែកទុំខ្ Bagrichthys macracanthus Black lancer catfish
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Arius sona


Sona catfish ក្អុក 92cm
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Akysis leucorhynchus


អង់គ្លេស មកពីពាក្យ Akysis + leucorhynchus។ នាម #កញ្ចុះភ្នំអង្កាមខ្មៅ។ =ន័យដូច=
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Akysis ephippifer


អង់គ្លេស និរុត្តិសាស្ត្រ មកពីពាក្យ Akysis + ephippifer។ នាម #កញ្ចុះភ្នំលឿង។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

palindromes/data


local u = mw.ustring.char local data = { ["ar"] = { allow_repeated_char = true, from = { "[أإآ]", "ؤ", "[ئى]", "ة", " [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

palindromes


local export = {} local data = mw.loadData local function ignoreCharacters term = mw.ustring.lower term = mw.ustring.gsub -- Language-specific substitutions -- Ignore entire scripts if lang [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Lanna


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #លាននា, លានស្រែ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Thai Lue


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ទៃលឺ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Tai Khün


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ទៃខើន។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

Tai Yuan


អង់គ្លេស នាមអសាធារណ៍ #ទៃយួន។
ប្រភព: km.wiktionary.org

0   0

identity


អង់គ្លេស នាម #អត្តសញ្ញាណ, សំគាល់ខ្លួន។ #សញ្ញាណ។ #ភាពស្រដៀងគ្នា។
ប្រភព: km.wiktionary.orgទំព័រ:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10